Algemene voorwaarden

In het onderstaande overzicht kan je lezen welke Algemene Voorwaarden Spinsels Weerbaarheid hanteert;

Algemene Voorwaarden – Spinsels Weerbaarheid

 1. Voorwaarden van toepassing

1.1 Op alle met Spinsels Weerbaarheid gesloten overeenkomsten, aanbiedingen en offertes zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. In de navolgende tekst dient Spinsels Weerbaarheid telkens gelezen te worden als Spinsels Weerbaarheid en de ter uitvoering van de overeenkomst door Spinsels Weerbaarheid ingeschakelde derden.

2. Omvang verplichtingen

2.1 Met Spinsels Weerbaarheid gesloten overeenkomsten leiden voor Spinsels Weerbaarheid tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Spinsels Weerbaarheid zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren naar de maatstaven van het moment van nakomen van Spinsels Weerbaarheid verlangd kan worden.

2.2 Voor zover Spinsels Weerbaarheid voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is Spinsels Weerbaarheid uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of van onjuiste informatie.

3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Spinsels Weerbaarheid zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2  Spinsels Weerbaarheid kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing bevat.

3.3 Alle door Spinsels Weerbaarheid opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfskosten.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Plaatsing

4.1 Door Spinsels Weerbaarheid aangeboden cursussen en trainingen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

5. Annuleren/ontbinden/opzeggen

5.1 Niet-deelnemen aan een cursus of training op die datum, waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen). Annulering dient schriftelijk te geschieden. Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen. De algemene voorwaarden zullen dan tevens van toepassing zijn op de relatie tussen Spinsels Weerbaarheid en de vervanger.

5.2 Spinsels Weerbaarheid is bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of niet van Spinsels Weerbaarheid kan worden gevergd.

5.3 Spinsels Weerbaarheid behoudt zich het recht voor om deelnemers, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een training of cursus belemmeren of bemoeilijken van, van verdere deelname aan die activiteit uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de dienst onverlet.

6. Verschuldigde kosten

6.1 Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is € 15,- administratie-/annuleringskosten verschuldigd.

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen één week voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

6.2 Indien een cursus of training door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt de al door de opdrachtgever verrichte betaling terugbetaald.

7. Betaling

7.1 Het verschuldigde bedrag dient te allen tijde voor aanvang van een cursus door Spinsels Weerbaarheid te zijn ontvangen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Spinsels Weerbaarheid is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Spinsels Weerbaarheid is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.2 Voor schade die een direct gevolg is van een aan Spinsels Weerbaarheid toe te rekenen tekortkoming is Spinsels Weerbaarheid alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Spinsels Weerbaarheid. Als Spinsels Weerbaarheid desondanks gehouden is schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst (en bij een duurovereenkomst, voor de duur van één jaar).

8.3 Spinsels Weerbaarheid is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade op welke wijze dan ook ontstaan.

8.4 De aansprakelijkheid van Spinsels Weerbaarheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.5 Deelname aan een activiteit is geheel vrijwillig en voor volledige eigen verantwoording van de Deelnemer. Deelnemers dienen zelf te beoordelen of zij fysiek en mentaal in staat zijn verantwoord deel te nemen aan activiteiten die Spinsels Weerbaarheid aanbiedt.

8.6 De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de (andere) deelnemer of de gebouwen en/of faciliteiten waar de training of andere activiteit van Spinsels Weerbaarheid gehouden wordt en de deelnemer zal Spinsels Weerbaarheid van deze schade vrijwaren.

9. Klachten en geschillen

9.1 Bij Spinsels Weerbaarheid ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord, tenzij een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt. In dat geval wordt door Spinsels Weerbaarheid binnen de termijn van 14 dagen ontvangst bevestigd met een indicatie wanneer de klacht wordt beantwoord.

9.2 Op alle overeenkomsten met Spinsels Weerbaarheid is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd te oordelen over geschillen.

9.3 T.a.v. alle geschillen is de rechtbank te Leeuwarden bevoegd, tenzij de wet verplicht een andere rechterlijke instantie aanwijst.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.