Privacyverklaring Spinsels Weerbaarheid

Spinsels Weerbaarheid, gevestigd (postadres) aan Rosmolen 26 2406JV Alphen a/d Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens:

Website: www.spinsels-weerbaarheid.nl

E-mail: info@spinsels-weerbaarheid.nl

Postadres: Rosmolen 26, 2406JV Alphen a/d Rijn

Telefoonnummer: 06-43928342

 1. Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Spinsels Weerbaarheid verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door informatieaanvraag via het contactformulier van de website, in correspondentie en telefonisch.
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Spinsels Weerbaarheid verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid, indien van toegevoegde waarde voor de training

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan

betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spinsels-weerbaarheid.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens:

Spinsels Weerbaarheid verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzorgen van een training

 • Om diensten te kunnen leveren (training)
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Spinsels Weerbaarheid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 1. Geautomatiseerde besluitvorming:

Spinsels Weerbaarheid neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Spinsels Weerbaarheid) tussen zit.

Spinsels Weerbaarheid gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Outlook email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede (wanneer van toepassing) betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in Outlook
 • WordPress, website, beheer website en berichtenverkeer naar info@spinsels-weerbaarheid.nl en mariska.kers@ziggo.nl vanaf de website. De website wordt gehost via Yourhosting
 • MailPoet, nieuwsbrief met doel en grondslag informatie trainingsaanbod.
 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Spinsels Weerbaarheid bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor bovengenoemde persoonsgegeven, vanwege de wettelijke verplichting. Persoonsgegevens waarbij geen betaalde dienst is afgenomen worden 1 jaar bewaard. Dossier/verslag, notities gemaakt gedurende de training worden maximaal 6 weken na afloop van de training vernietigd.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden:

Spinsels Weerbaarheid verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst na overeenstemming met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Spinsels Weerbaarheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Cookies:

Wanneer u deze website bezoekt wordt daarvan informatie geregistreerd. Spinsels Weerbaarheid gebruikt hiervoor – omdat de techniek die kennelijk ingebouwd heeft – technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Spinsels Weerbaarheid gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Spinsels Weerbaarheid hiermee deze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spinsels Weerbaarheid en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@spinsels-weerbaarheid.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Spinsels Weerbaarheid wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 1. Beveiliging persoonsgegevens:

Spinsels Weerbaarheid neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@spinsels-weerbaarheid.nl.